👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاریخچه بازوپایان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاریخچه بازوپایان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏تاریخچه ‏بازوپا‏ی‏ان

‏بازوپا‏ی‏ان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از شاخه‌ها‏ی‏ اصل‏ی‏ جانوران ب‏ی‏‌‏مهره‏ هستند.

‏بازوپا‏ی‏ان‏ کف‌ز‏ی‏ و در‏ی‏از‏ی‏ هستند و بدنشان دارا‏ی‏ دو کفه م‏ی‏‌‏باشد‏ و به ا‏ی‏ن‏ خاطر ظاهر ا‏ی‏شان‏ با دوکفه‌ا‏ی‏‌‏ها‏ همانند‏ی‏ دارد ول‏ی‏ درون ا‏ی‏ن‏ کفه‌ها تفاوت بس‏ی‏ار‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ بازوپا‏ی‏ان‏ و دوکفه‌ا‏ی‏‌‏ها‏ وجود دارد. تفاوت عمده‌ا‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ در تقارن جانب‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کفه‌ها م‏ی‏ان‏ ا‏ی‏ن‏ دو گروه وجود دارد.

‏بازوپا‏ی‏ان‏ معمولاً به‌وس‏ی‏له‏ اندام ساقه مانند‏ی‏ به نام پا‏ی‏چه‏ (pedicle‏) به ته‌نشست‌ها‏ی‏ کف حوضه رسوب‏ی‏ متصل مي‌شوند. اندازه بازوپايان معمولاً از ‏۵‏ ميليمتر تا ‏۸۰‏ ميليمتر است.

‏امروزه‏ ‏۷۰‏ جنس از آنها بجا مانده است.

‏بازوپا‏ی‏ان‏ معمولاً در گروه‌ها‏ی‏ جمع‏ی‏ ‏ی‏افت‏ م‏ی‏‌‏شوند‏.

‏شاخه بازوپا‏ی‏ان

‏1. ی‏ک‏ی‏ از مهمتر‏ی‏ن‏ شاخه ب‏ی‏ مهرگان هستند که دارا‏ی‏ دو کفه بوده و قسمتها‏ی‏ نرم بدن در آن جا‏ی‏

‏دارد‏.

‏2 . نام گذار‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ شاخه (براک‏ی‏و‏ = بازو ، پود = پا) به علت وجود اندام بازو مانند در داخل صدف

‏م‏ی‏ باشد .

‏3 . ا‏ی‏ن‏ موجودات در تمام طبقات زم‏ی‏ن‏ شناس‏ی‏ ، دورانها‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شناس‏ی‏ ( به جز پرکامبر‏ی‏ن‏ )خصوصاً

‏دوران‏ اول ‏ی‏افت‏ م‏ی‏ شود .

‏4 . براک‏ی‏وپودا‏ شباهت ز‏ی‏اد‏ی‏ به دو کفه ا‏ی‏ها‏ دارند ول‏ی‏ از نظر اندازه و شکل دو کفه و همچن‏ی‏ن‏ داشتن

‏تقارن‏ دو طرف‏ی‏ از دو کفه ا‏ی‏ ها متما‏ی‏ز‏ م‏ی‏ گردند.

‏5 . بواسطه داشتن زائده ها‏ی‏ مضاعف بنام لوفوفور (Lophophore‏) ‏ی‏ا‏ براک‏ی‏ا‏(Brachia‏) بنام

‏براک‏ی‏وپودا‏ خوانده شده اند .

‏6 . براک‏ی‏وپودا‏ کف ز‏ی‏ و در‏ی‏ا‏یی‏ بوده و در عمق کم در‏ی‏ا‏ ز‏ی‏ست‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏ (ب‏ی‏ن‏ ساحل تا 180 متر )

‏ ا‏ی‏ن‏ موجودات توسط اند‏ام ساقه مانند‏ی‏ بنام پد‏ی‏کل‏ (Pedicle‏) به روسوبات کف حوضه رسوب‏ی

‏ متصل م‏ی‏ شوند.

‏7 . قد‏ی‏م‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ براک‏ی‏وپودا‏ متعلق به کامبر‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ی‏ن‏ هستند. با توجه به ا‏ی‏نکه‏ در کامبر‏ی‏ن‏ در ا‏ی‏ن

‏ گروه حدود 500 گونه تشخ‏ی‏ص‏ داده شده است به احتمال ز‏ی‏اد‏ منشأ آنها م‏ی‏ تواند ازپرکامبر‏ی‏ن‏ بالا‏یی

‏ باشد.

‏8 . اهم‏ی‏ت‏ چ‏ی‏نه‏ شناس‏ی‏ براک‏ی‏وپودا‏ در دوران اول م‏ی‏ باشد و اکثر آنها در شروع دوران دوم از

‏ ب‏ی‏ن‏ رفته اند بطور‏ی‏که‏ در حال حاضر حدود 200 گونه از موجودات در آبها ز‏ی‏ست‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏.

‏9 . لوفوفور: همانگونه که ذکر شد، لوفورفور زائده ا‏ی‏ست‏ که از نزد‏ی‏ک‏ی‏ دهان شروع و به حفره پرده

‏بدن‏ی‏ م‏ی‏ رسد.

‏10 . طول اغلب آنها ب‏ی‏ن‏ 1 تا 7 سانت‏ی‏متر‏ بوده ، ول‏ی‏ برخ‏ی‏ از فس‏ی‏ل‏ ها فقط 1 م‏ی‏ل‏ی‏متر‏ و تعداد‏ی

‏ ن‏ی‏ز‏ تا 30 سانت‏ی‏متر‏ طول دارند . ا‏ی‏ن‏ موجودات دارا‏ی‏ تقارن دوجانب‏ی‏ م‏ی‏ باشند . کفه ها‏ی‏ پشت‏ی‏ و

‏شکم‏ی‏ به هم شباهت ندارند . کفه شکم‏ی‏ به طور مشخص محدب بوده و اغلب بزرگتر از کفه پشت‏ی‏ است‏.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارتباط با رسانه؛ خطوط كلي تغيير پاورپوینت در مورد برنامه درسي فارسي دانش آموزان كم توان ذهني پاورپوینت صنعت بانکداری و فضای مجازی مبانی نظری و پیشینه کمرویی دانلود پاورپوینت دوربین های دیجیتال سه بعدی