👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک های اسنادی پیترسون و سلیگمن (1984)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک های اسنادی پیترسون و سلیگمن (1984)

پرسشنامه سبک های اسنادی پیترسون و سلیگمن (1984)

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) : این پرسش نامه یک ابزار خودگزارش دهی است و نخستین بار برای اندازه گیری اسنادهای افراد برای رویدادهای غیرقابل کنترل توسط پیترسون و سلیگمن (1984) ساخته شد . پرسش نامه سبک اسنادی دربرگیرنده دوازده موقعیت فرضی (شش رویدادخوب و شش رویداد بد) است. برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است . نخستین پرسش که درباره مهم ترین علت این رویداد است، اگرچه در نمره گذاری به کار برده نمی شود اما ضروری است تا آزمودنی به سه پرسش بعد بر حسب موارد زیر پاسخ دهد . این موارد شامل درونی یا بیرونی، پایدار (باثبات) یا ناپایدار (بی ثبات) و کلی یا اختصاصی بودن رویداد می باشد. نمره ها را می توان برای هر یک از سه بعد یادشده در نظر گرفت، برای نمونه بعد درونی - بیرونی از مجموع نمر ه های پرسش اول به دست می آید . بریج (2001) برای پرسش نامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ 8/0 را گزارش کرده و سلیمی نژاد (1381) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را 74/0 گزارش کرده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت اتم ها دانلود شیپ فایل معادن خراسان شمالی پاورپوینت در مورد علوم سوم دبستان فصل پنجم پاورپوینت پيشگيري از حريق در معادن مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد